Warunki handlowe sprzedaży wycieczek:

INVIA.PL, Sp. z o. o.
Agencja podróży
Pl. Św. Krzyża 1/8 43-400 Cieszyn

NIP:7010048845, REGON:140753337

W trosce o dobro zamawiających, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz. U. z 2004, nr 223, poz. 2268 ze zm.), przedstawiamy Warunki handlowe sprzedaży wycieczek (Warunki) przez INVIA.PL (AP). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Warunkami przed złożeniem zamówienia. Poprzez złożenie zamówienia wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki, które stanowią integralną część Zamówienia i umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowy).

I. Wstęp

1. Agencja podróży INVIA.PL jest autoryzowanym agentem turystycznym, sprzedającym wycieczki biur podróży (BP), z którymi zawarła umowę o sprzedaży wycieczek. Katalog współpracujących BP, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.

 2. Wszystkie BP z którymi AP współpracuje są ubezpieczone i w większości wypadków działają na rynku polskim ponad 10 lat.

 3. Zamawiając wycieczki w agencji INVIA.PL, otrzymują Państwo te same usługi i cenę jaką oferuje organizujące BP!

4. Niniejsze Warunki określają zasady dokonania rezerwacji i realizacji zamówienia złożonego przez zamawiającego na wycieczki organizowane przez BP.

 5. W przypadku imprez last minute zmiany w stosunku do informacji pisemnych zawartych w broszurach, katalogach i witrynie internetowej określane są każdorazowo w umowie.

II. Zamówienie

1. Każdy użytkownik serwera może przesłać dowolną ilość niezobowiązujących zamówień na wycieczki oferowane przez BP.

 2. AP informuje, iż w chwili odebrania zamówienia na wycieczkę , rozpoczyna procedurę realizacji złożonego zamówienia, co wiąże się m.in. z koniecznością sprawdzenia dostępności wolnych miejsc na określoną w zamówieniu wycieczkę. Dlatego też AP zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnych zmian istotnych warunków zamówienia o czym poinformuje Zamawiającego w terminie 3 dni od daty przyjęcia zamówienia

 3. Ponadto AP zastrzega sobie możliwość zmiany ewentualnych nieścisłości, które mogły powstać przy ręcznym przepisywaniu informacji o wycieczce do bazy danych serwera.

 4. AP zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania zamawiającemu przyczyny, w wypadku, gdy:

 • 1. zamawiający przesyła niezupełne lub niepoprawne zamówienia (np. brak w nich numeru telefonu kontaktowego);

 • 2. zamawiający przesyła zamówienia ze świadomością tego, że nie kupi wycieczki;

 • 3. zamawiający w więcej niż dwóch kolejnych przypadkach po potwierdzeniu rezerwacji bezzasadnie nie wpłacił zaliczki lub pozostałej do zapłaty kwoty z całkowitej ceny wycieczki;

 • 4. zamawiający w więcej niż dwu wypadkach nie odesłał podpisanej umowy.

III. Wykonanie zamówienia.

 1. Po otrzymaniu niezobowiązującego zamówienia AP dokonuje wstępnej rezerwacji wycieczki określonej w zamówieniu.

 2. W wypadku, gdy rezerwacja nie jest możliwa, AP niezwłocznie informuje zamawiającego o zaistniałej sytuacji, uzgadniając z zamawiającym dalsze postępowanie.

 3. AP informuje , że rozmowy telefoniczne z pracownikami INVIA.PL mogą być nagrywane w celu ulepszenia naszych usług.

 4. W wypadku pomyślnego zakończenia wstępnej rezerwacji wycieczki na zasadach określonych w zamówieniu bądź ustalonych z zamawiającym w sposób określony w pkt. 2 AP przesyła zamawiającemu (poprzez faks, pocztę elektroniczną lub kurierem na koszt AP) umowę wraz z warunkami płatności za wycieczkę.

 5. Ponadto AP informuje zamawiającego o terminie zwrotu podpisanej umowy do AP.

 6. Po odesłaniu do AP podpisanego egzemplarza Umowy oraz po stwierdzeniu wpłaty na koncie AP dokonanej: przelewem lub gotówką zaliczki bądź wpłaty ceny w pełnej wysokości, AP dokonuje rezerwacji ostatecznej, co oznacza zawarcie Umowy.

IV. Płatności.

 1. Terminy wpłaty zaliczki lub dopłaty pozostałej kwoty pełnej ceny określa umowa.

 2. Podane terminy wpłaty są dla zamawiającego obowiązujące.

 3. AP nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spóźnionej opłaty (w wypadku nieuregulowania należności w terminie BP może anulować rezerwację lub wycieczkę).

 4. Za wycieczki nie objęte promocjami, zamawiane w terminie dłuższym niż miesiąc przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, zamawiający wpłaca 50 procent pełnej ceny określonej w ofercie. Pozostałą do zapłaty kwotę zamawiający zobowiązany jest wpłacić nie później niż w terminie miesiąca kalendarzowego przed planowanym terminem rozpoczęcia wycieczki. Za wycieczki typu last minute i wycieczki , których termin rozpoczęcia jest krótszy niż miesiąc zamawiający płaci w pełnej wysokości jednorazowo na konto bankowe AP, ewentualnie po uzgodnieniu wprost na konto bankowe BP które organizuje wycieczkę.

 5. Niedotrzymanie powyższych terminów oznacza rezygnację zamawiającego i odstąpienie od umowy na warunkach rezygnacji z umowy.

 6. Opłaty za dokonanie wpłaty ponoszą:

 • 1. opłaty za dokonanie przez zamawiającego wpłaty zaliczki lub pozostałej ceny na konto bankowe AP ponosi zamawiający;

 • 2. opłaty za dokonanie przez zamawiającego wpłaty zaliczki lub pozostałej ceny z konta bankowego AP na konto bankowe BP ponosi AP;

 • 3. opłaty za dokonanie ewentualnych wpłat dodatkowych ponosi strona, która przyczyniła się do ich powstania (zamawiający lub BP);

 • 4. opłaty za zwrot zamawiającemu nadpłaty lub dokonanych wpłat niezależnie od przyczyny ponosi BP.

 • 7. Zasady określone w pkt. 6 nie obowiązują, jeżeli zamawiający wpłaci należności bezpośrednio na rzecz BP. W tym wypadku obowiązują warunki BP.

 • 8. Płatności z zagranicy i poza granice kraju dokonywane są w wyjątkowych przypadkach. Koszt takich transakcji ponosi zamawiający.

V. Rezygnacja z uczestnictwa.

 • 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili, składając osobiście przez pełnomocnika lub listem poleconym pisemne oświadczenie o odstąpieniu, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez zamawiającego lub jego pełnomocnika AP lub BP.

 • 2. Do momentu wpłacenia zaliczki lub podpisania umowy zamawiający nie ponosi opłat z tytułu rezygnacji.

 • 3. Po dokonaniu wpłaty zaliczki czy też ceny w pełnej wysokości ? rezygnacja następuje na warunkach określonych przez BP.

VI. Zmiany lub odwołanie wycieczki

 • 1. W przypadku, gdy AP przed rozpoczęciem wycieczki nie może zrealizować rezerwacji z przyczyn od niej niezależnych, do których zalicza się m.in. brak potwierdzenia rezerwacji przez BP, odwołanie wycieczki przez BP i inn., umowa wygasa, a zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaconych kwot w pełnej wysokości.

 • 2. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od AP.

 • 3. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem wycieczki z przyczyn niezależnych (tzn. m.in. w przypadku zmian dokonanych przez BP) od AP ulegną zamianie istotne warunki umowy, AP niezwłocznie powiadamia o tym zamawiającego.

Zamawiający może w takim wypadku:

 • 1. przyjąć zaproponowane zmiany, bądź

 • 2. odstąpić od umowy na zasadach określonych przez BP.

 • 3. brak odpowiedzi ze strony zamawiającego jest równoznaczny z akceptacją wszystkich nowych zmian.

VII. Dokumenty podróżne

 • 1. Wszelkie konieczne dokumenty podróży, w tym: vouchery, bilety lotnicze itp. zamawiający otrzyma od AP lub BP w zależności od terminu wycieczki i kraju, do którego zamawiający podróżuje.

 • 2. Dokumenty zostaną dostarczone zamawiającemu pocztą na wskazany przez niego adres w terminie ok. tygodnia przed odjazdem. Bilety lotnicze mogą być przekazane bezpośrednio na lotnisku.

VIII. Wycieczki z potwierdzeniem wstecznym

 • 1. W przypadkach, w których BP musi zarezerwować wycieczkę bezpośrednio u miejscowego partnera, AP ma prawo żądać od zamawiającego pełnej kwoty ceny wycieczki, na zasadach określonych przez konkretne BP jeszcze zanim nastąpi rezerwacja wycieczki. Taka rezerwacja staje się automatycznie ważna w momencie potwierdzenia jej przez miejscowego partnera. W przypadku nie potwierdzenia i nieudanej rezerwacji, jeżeli zamawiający nie zdecyduje się na inną wycieczkę, otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.

IX. Reklamacja

 • 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wycieczki winny być zgłoszone na piśmie w terminie 30 dni od daty zakończenia wycieczki.

 • 2. Do zgłoszenia reklamacyjnego, można dołączyć protokół reklamacyjny z miejsca pobytu, w najlepszym przypadku poświadczony przez rezydenta BP, wraz z dołączonymi fotografiami itp.

 • 3. Reklamacja powinna być kierowana pocztą elektroniczną pod adres reklamacja@invia.pl lub listem poleconym pod adres INVIA.PL, Sp. z o.o., Plac. Św. Krzyża nr.1 lok 8, Cieszyn 43-400

 • 4. AP oświadcza, iż działa jako agencja podróży, dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez BP i nie rozpatruje reklamacji w jego imieniu. Reklamacja zostaje przekazana organizatorowi wycieczki, który ma obowiązek rozpatrzyć ją w terminie i na zasadach przez niego ustalonych.

X. Dane osobowe

 • 1. Dane osobowe Klienta (zwłaszcza imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) podlegają ochronie, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 • 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zamawiającego na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie danych osobowych w zakresie realizacji zamówienia.

 • 3. Zgoda na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie pisemnie listem poleconym lub e-mailem wysłanym pod adres dane@invia.pl.

 • 4. AP oświadcza, iż wszelkie udostępnione dane osobowe uważa za prywatne i będzie je wykorzystywać jedynie dla własnych potrzeb handlowych i marketingowych.

 • 5. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych innemu niż AP podmiotowi w ramach współpracy pomiędzy podmiotami, w celu ulepszenia usług firmy AP i w celu handlowym i marketingowym.

 • 6. AP oświadcza, iż udostępnione dane osobowe są deponowane w zabezpieczonym serwerze należącym do AP.

XI. Czarna lista linii lotniczych

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr EU-VO 2111 przedstawiamy Czarną Listę Linii Lotniczych Unii Europejskiej. Aby zapoznać się z listą prosimy o kliknięcie tutaj.

XII. Postanowienia końcowe

 • 1. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów, obowiązujących w miejscach jego pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno-dewizowych.

 • 2. Datą decydującą w przypadku roszczeń z tytułu reklamacji lub rezygnacji, jest datą otrzymania reklamacji lub rezygnacji w formie pisemnej przez AP.

 • 3. Jeżeli umowa w sposób odmienny od niniejszych Warunków reguluje poszczególne kwestie - stosuje się postanowienia umowy.

 • 4. W sprawach nieuregulowanych Warunkami stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o usługach turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.

 • 5. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę AP.

Co może Państwa jeszcze zainteresować przy wyborze urlopu

Podczas wybierania wyjazdu otrzymujecie Państwo szeroki zakres kryteriów, według których możecie wybrać najlepszy dla siebie urlop. Poniższy tekst Ważne informacje dotyczące urlopu ułatwi Państwu orientację wśród wszystkich kryteriów. W wyborze urlopu może również pomóc nasza podpowiedź, w której znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.

web:need_help

+48 71 769 5682