Wyspy Kanaryjskie Wyspy Kanaryjskie

 • Dokumenty podróży

  Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Przed wyjazdem należy się upewnić, że paszport jest ważny minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu. Zniesiono wymóg posiadania w paszporcie stempli przekroczenia granicy strefy Schengen. Zasada swobodnego przepływu osób oznacza, że wjazdu można odmówić tylko w przypadku, kiedy zagraża to bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa (naprz. terroryzm) lub narusza podstawowe zasady współżycia społecznego. Jeżeli natomiast odmowa wjazdu związana będzie z wyrokiem skazującym, to uzasadnienie wyroku musi wskazywać na potencjalną groźbę naruszenia porządku publicznego. Przy podróżach do Hiszpanii samolotem turysta pokaże albo ważny paszport albo dowód osobisty. Przy podróżach pociągiem albo samochodem pokaże swój paszport albo dowód osobisty na wstępie do strefy Schengen. W środku strefy Schengen nie ma kontroli granicznych. Przy podróży transportem wodnym (naprz. statkiem z Maroka) będę paszporty albo dowody osobiste kontrolowane w w odpowiednim porcie hiszpańskim. Również nie jest wymagane przedłożenie dowodu o celu pobytu, biletu powrotnego albo środków finansowych.
  Co dotyczy motorystów, to polecamy międzynarodowy dowód osobisty i zieloną kartę.

 • Wiza

  Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Z formalnego punktu widzenia nie istnieje obowiązek meldunkowy (poza hotelami). Jednak posiadanie stałego zameldowania łączy się z pewnymi przywilejami: prawem do korzystania ze świadczeń społecznych, do kształcenia dzieci w szkołach publicznych, do udziału w wyborach lokalnych. Całkowicie zostaje zniesiony obowiązek posiadania wizy, niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne będzie uzyskanie potrzebnego zezwolenia. Należy zarejestrować się w prefekturze lub w komisariacie policji w miejscu zamieszkania. Wymagane dokumenty: aktualny paszport, świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu, 3 fotografie, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie o płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. Hiszpania wprowadziła ograniczenia w dostępie do rynku pracy do 2006 roku. Jednakże pracownicy z Polski mogą starać się tam o zatrudnienie na mocy ustawy międzyrządowej o przepływie pracowników i corocznego kontyngentu. Jeżeli chcemy w Hiszpanii podjąć pracę, musimy mieć wizę. Wniosek o przyznanie wizy należy złożyć do ambasady dołączając kontrakt, paszport, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o niekaralności oraz cztery zdjęcia. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, występuje do ministerstwa pracy z wnioskiem o pozwolenie na zatrudnienie konkretnej osoby. Wiza z prawem do pracy (wydawana przez hiszpański konsulat w kraju pochodzenia cudzoziemca) daje podstawę do podjęcia pracy i uregulowania pobytu w Hiszpanii; na jej podstawie wydawana będzie karta pobytu z prawem do pracy.
  Organem właściwym do przyjmowania deklaracji i wydawania kart pobytu jest Policia Nacional. Po 90 dniach musimy się zgłosić do Policii Nacional i odebrać kartę pobytu. Karta musi być odnawiana co 2 - 5 lat. Osoby podejmujące studia są zwolnione z posiadania wizy studenckiej.

 • Celne i dewizowe reguły

  W UE są zniesone kontroly celne. Owszem wwóz niektórych towarów do Hiszpanii od konkretnego limitu przestaje być towarem osobistym ale staje się towarem wwozu, który podlega deklaracji celnej.

  Do Hiszpanii możemy wwieźć bez cła: 800 sztuk papierosów, 400 sztuk małych cygarek, 200 sztuk dużych cygar, 1 kg tytoniu, 10 l twardego alkoholu, 20 l produktów ze średnią zawartością alkoholu (naprz. sherry), 90 l wina produktów fermentowanych i 110 l piwa. Wyspy Kanaryjskie, choć należą do Unii Celnej, nie podlegają unijnemu ustawodawstwu o ujednoliceniu podatków, toteż tam również nie ma zastosowania podatek VAT.

web:need_help

+48 71 769 5682